Aborcja a Biblia i chrześcijańska wolność

2049

Wiele współczesnych społeczeństw stanęło w obliczu konfliktu dotyczącego moralnego aspektu aborcji. Konflikt ten ma także wpływ na chrześcijan, którzy chcą ponosić odpowiedzialność za ochronę życia ludzkiego w okresie płodowym, zachowując równocześnie osobistą wolność kobiet.

Powinniśmy odnieść się do zagadnienia aborcji zarówno w sposób, który odzwierciedli wiarę w Boga jako Stworzyciela i Opiekuna wszelkiego życia, jak i w sposób, który odzwierciedli odpowiedzialność i wolność chrześcijańską.

Prenatalne życie ludzkie jest wspaniałym darem Boga. Boska koncepcja ideału człowieka potwierdza świętość życia ludzkiego i wymaga dla tego życia w okresie płodowym szacunku. Jednak decyzje dotyczące życia muszą być podejmowane w kontekście upadłego świata. Aborcja zawsze pociąga za sobą daleko idące skutki natury moralnej. A zatem życie prenatalne nie może zostać bezmyślnie zniszczone. Aborcja może być dokonana jedynie w najpoważniejszych przypadkach.

Bóg jest źródłem każdego życia, jego dawcą i obrońcą1. Był tego świadomy Hiob, gdy wołał: „Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie”2. Do Jeremiasza Pan powiedział: „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem”3. Życie ludzkie ma wyjątkową wartość, bo po pierwsze zostaliśmy stworzeni na obraz Boży4 (choć dziś nie odbijamy Bożej chwały z uwagi na upadek rodzaju ludzkiego), po drugie nasze życie kosztowało Boga Jego własne na Golgocie5. Bóg ocenia życie człowieka nie na podstawie ludzkich dokonań, ale w oparciu o swoją miłość6. Występowanie przeciwko życiu ludzkiemu jest występowaniem przeciwko Bogu i Jego woli, gdyż to On, mówiąc: „Nie zabijaj!”7, wzywa nas do ochrony życia ludzkiego i troski o słabych, bezbronnych, uciskanych8. Wręcz nakazuje nam: „Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj”9.

Ale Bóg dał nam jednocześnie wolną wolę. Zdecydował się na to nawet, jeśli miałoby to prowadzić do jej nadużycia i tragicznych konsekwencji, co w istocie miało miejsce i ma je nadal10. Niechęć Boga do wymuszania ludzkiego posłuszeństwa uczyniła śmierć Jego Syna konieczną. On chce, abyśmy używali Jego darów z godnie z Jego wolą. Dał nam wolność w ich wykorzystywaniu, ale jednocześnie uczynił odpowiedzialnymi za własne decyzje i postępowanie. Pisał o tym do chrześcijan w Galacji apostoł Paweł: „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości”11.

Pismo Święte uczy, że życie ma nie tylko wymiar doczesny, ale i wieczny. Podkreśla, że ten drugi wymiar życia ma wartość nadrzędną. Dlatego powinniśmy szczególnie ostrożnie podchodzić do decyzji, które mogą mieć wpływ na nasze zbawienie. Bóg zapowiedział bowiem, że na końcu zostaniemy rozliczeni z naszego postępowania. Dlatego ostrzega: „Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnię winowajcy”12.

Ponieważ decyzje dotyczące aborcji są faktycznie decyzjami o podtrzymaniu lub przerwaniu życia, chrześcijanie, podejmując je, powinni się kierować wskazówkami biblijnymi. Bóg wzywa każdego z nas osobiście do podejmowania decyzji moralnych w oparciu o Jego wolę wyrażoną w Piśmie Świętym. Należy też zdać sobie sprawę z tego, że problemy etyczne wymagają uwzględnienia zaistniałych okoliczności. Najlepiej, gdy podejmowanie decyzji co do życia ludzkiego, od jego początku aż do końca, jest połączone ze zdrowymi więzami rodzinnymi i wsparciem wspólnoty.

Oprac. K.S.

1 Zob. Dz 17,25.28; J 1,3-4; Ps 36,10. 2 Hi 33,4. 3 Jr 1,5. 4 Zob. Rdz 1,27. 5 Zob. I P 1,18-19. 6 Zob. J 3,16. 7 Wj 20,13. 8 Zob. Ps 82,3-4; Dz 20,35. 9 Prz 24,11-12. 10 Zob. Rdz 3. 11 Ga 5,13. 12 Wj 23,7; zob. też Ap 21,8.

Skrót artykułu. Całość dostępna w elektronicznej wersji do nabycia tu: www.sklep.znakiczasu.pl lub już niebawem w wersji papierowej w dużych salonach Empik.