I stał się… człowiekiem

480

Nie znamy dokładnej daty narodzin Jezusa. Tradycyjnie przyjmuje się 25 grudnia — według starożytnych dzień przesilenia słonecznego. Ale to nie data jest ważna, a sam fakt przyjścia na świat Boga w ciele człowieka, aby człowieka zbawić.

Czy biblijna nauka o wcieleniu (inkarnacji) Jezusa Chrystusa jest naprawdę ważna? „Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest”1.

Kiedy została podjęta przez Boga decyzja dotycząca ziemskiej misji Jezusa? „Był On [Jezus] na to przeznaczony już przed założeniem świata”2.

W jaki cudowny sposób zostało zapoczątkowane życie Jezusa? „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego”3. „[Anioł] rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym”4.

Co Słowo Boże mówi na temat imienia Jezus? „[Maria] urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego”5. „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”6.

Gdzie, według proroczej zapowiedzi, i kiedy przyszedł na świat Chrystus? „Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych”7. „Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda”8.

Jak Pismo Święte charakteryzuje dzieciństwo i młodość Jezusa? Gdzie je spędził?„A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim. (…) I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im [rodzicom] uległy. (…) Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi”9.

Co o Jezusie powiedział starotestamentowy prorok? „Dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju”10.

Czy w myślach, słowach i czynach Syna Człowieczego było coś niezgodnego z wolą Boga? „On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego”11. „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał”12.

Czy i w jaki sposób Jezus objawił prawdziwy charakter Boga? „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (…) Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. (…) Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn (…) objawił go”13.

Dlaczego Syn Boży z własnej woli przyjął ciało ludzkie? O czym zapewnia i do czego zachęca nas Biblia? „Musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. (…) Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. (…) Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze”14.

Jakie znaczenie miała cielesność Chrystusa dla zbawienia ludzi zniewolonych przez grzech?„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli”15.„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was”16.

Jaki przykład winniśmy czerpać z wcielenia Zbawiciela? „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”17

Mirosław Chmiel

1 1 J 4,2. 2 1 P 1,20. 3 Mt 1,18. 4 Łk 1,35. 5 Mt 1,21. 6 Dz 4,12. 7 Mi 5,1. 8 Mt 2,1. 9 Łk 2,40.51-52. 10 Iz 9,5. 11 1 P 2,22. 12 J 6,38. 13 J 1,1.14.18. 14 Hbr 2,17-18; 4,14.16. 15 Hbr 2,14-15.
16 1 P 2,24. 17 Flp 2,5-11.