Po co chrzcić?

2605

Słowo „chrzest” w żaden sposób nie oddaje jego oryginalnego znaczenia, greckie baptizo oznacza bowiem zanurzać. Kto, kiedy i po co był więc zanurzany? I czy nadal obrządek ten jest ważny?

Sam Jezus dał przykład potrzeby chrztu, dając się ochrzcić. Kto Go ochrzcił i czy Jezus był wtedy niemowlęciem?

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego” (Mt 3,13).

Jezus nie tylko rozpoczął swoją publiczną służbę od chrztu, ale i zakończył ją tu na ziemi, wspominając chrzest. Jakie wielkie zlecenie pozostawił Jezus uczniom przed swoim wniebowstąpieniem? Zwróć uwagę na kolejność zleconych zadań. Co powinno poprzedzać akt chrztu i jak świadczy to o potrzebie świadomego poddawania się temu obrządkowi?

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).

Żydom, którzy w dzień zesłania Ducha Świętego uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za ukrzyżowanie Jezusa, poradzono, aby się ochrzcili. Czego wyrazem był w tym przypadku chrzest?

„A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dz 2,38).

O co zaapelował Ananiasz do Saula — późniejszego apostoła Pawła — gdy ten uświadomił sobie swoją grzeszność?

„A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego [Jezusa — dop. A.S.]” (Dz 22,16).

Jakie duchowe warunki powinni spełniać ci, którzy pragną zostać ochrzczeni?

 „Wtedy wychodziła do niego [Jana — dop. A.S.] Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje” (Mt 3,5-6). „A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł do Filipa: Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym” (Dz 8,36-37).

Skoro, jak uczy Biblia, Jezus był bezgrzeszny, to dlaczego poprosił Jana, by Go ochrzcił, zanurzając w Jordanie?

„Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił” (Mt 3,14-15).

Ile wody potrzeba było, aby kogoś ochrzcić, zważywszy na greckie znaczenie słowa „chrzcić”, czyli zanurzać?

„Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody (…)” (J 3,23).

Co istotnego symbolizuje chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie i dlaczego tylko taki chrzest może to symbolizować, a nie „chrzest” przez polanie i pokropienie wodą?

„Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania (…)” (Rz 6,3-5). „Wraz z nim [Jezusem — dop. A.S.] zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych” (Kol 2,12).

Co jeszcze symbolizuje ten obrządek?

„Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego” (Tyt 3,5). „Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5).

A zatem czy chrzest biblijny — przez zanurzenie, poprzedzony nauczaniem prawd wiary i ich świadomym przyjęciem oraz wyznaniem Bogu grzechów — jest nadal istotny dla naszego zbawienia?

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16).

Oprac. Andrzej Siciński